O projektu

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Naša šola ima zelo dobro razvito in raznoliko kulturno-umetnostno dejavnost. To dokazuje številčnost učencev, vključenih v različne kulturne dejavnosti, dosežki na lokalni in državni ravni in naziv Kulturna šola. Zavedamo se izziva današnjega časa, kako razširiti tradicionalno poučevanje tudi na razvoj ustvarjalnosti in vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov. Menimo, da imajo lahko kulturno-umetnostne dejavnosti pri tem veliko vlogo. S projektom želimo raziskati različne možnosti vključevanja kulturno-umetnostnih vsebin v vzgojo in izobraževanje.

V času trajanja projekta bodo v skladu s cilji projekta potekale številne projektne aktivnosti. Posamezni učitelji bodo znanja in izkušnje, povezane s projektnimi nalogami, nabirali skozi 4 mobilnosti na tujih izobraževalnih institucijah.

CILJI PROJEKTA

1. Povečati kakovost vzgoje in poučevanja z uvedbo novih, zanimivejših in učinkovitejših učnih metod.

2. Spoznati različne možnosti vključevanja kulturno-umetniških elementov v pouk, na način, ki upošteva načela komunikacijskega, problemsko usmerjenega pouka ter spodbuja pozitivni kognitivni transfer, razvija estetsko občutljivost in kritičen odnos do družbe in kulture, spodbuja k zavedanju kulturne raznolikosti, dviga raven kulturne zavesti, kar je bistveno za avtonomijo in svobodo posameznika za aktivno vključevanje v družbo.

3. Oblikovati pedagoška gradiva po učnem modelu vključevanja kulturno-umetniških elementov v pouk; v prvi fazi projekta izdelati gradiva za izboljšanje vzgojne problematike (ustvariti izkušnje, skozi katere bodo učenci lažje razumeli medčloveške odnose, govorili o tabu temah, izražali svoja čustva); v drugi fazi projekta razširiti izdelovanje gradiv na poučevanje tujih jezikov in druga predmetna področja.

4. Ozaveščati in spodbujati k mednarodnemu in medkulturnemu dialogu, zavedanju kulturne raznolikosti v evropskem prostoru; širiti zavest o skupni evropski identiteti in krepiti potrebo po aktivnem državljanstvu; krepiti jezikovne kompetence.

5. Po osvojitvi metodologij in vsebin, predstavljenih na izobraževanjih v tujini, strategijo poučevanja z novimi učnimi metodami izvajati na treh nivojih: znotraj rednega kurikuluma šole; v dnevih dejavnosti; na mednarodnem nivoju v okviru različnih projektov.

KOORDINATORKA PROJEKTA

mag. Katarina Klajn, prof. slov. in franc. (katarina.klajn@os-sencur.si)